Muf: Öppna laglig väg till EU för flyktingar


Foto: Lars Pehrson

Vägen för flyktingar till EU bör vara som kvotflykting.

Det nya riksdagsåret har precis inletts. Under förra riksdagsåret nådde svensk migrationspolitik sitt mest kritiska läge. Rekordstora flyktingströmmar ledde till kraftigt åtstramade regler. Under det här riksdagsåret borde det vara prioriterat att hitta en långsiktig lösning som stärker öppenheten och globaliseringen och samtidigt går hand i hand med reformer av välfärdssystemet, skriver Rasmus Törnblom och Gustaf Göthberg, Moderata Ungdomsförbundet

Europas länder har länge dragit nytta av öppenhet mot omvärlden och globaliseringen. Samarbete, handel och underlättad rörlighet har bidragit till byggandet av Europas välfärd. I ett framtidsperspektiv för såväl Sverige som Europa är det avgörande att tilltron till globalisering, rörlighet och öppenhet växer sig starkare. Samtidigt har de senaste årens flyktingrekord till Sverige och ett havererat EU-samarbete kring migrationen ställt mycket på ända.

Annons

Det fanns orsaker till att det gamla svenska migrationssystemet inte fungerade tillräckligt effektivt när det prövades till sitt yttersta. Det berodde inte främst på alla människor som kom hit, utan snarare på att mångåriga problem med integrationen, etableringen, de generösa bidragssystemen, välfärden, bostadsmarknaden och arbetsmarknaden till slut blev uppenbara. Istället för att åtgärda problemen blev den nya migrationspolitiken en kortsiktig lösning på flera långtgående problem inom en rad politikområden. På inget av dessa områden har nödvändiga reformer genomförts som skulle göra att Sverige klarade migrationen bättre.

Därför är det nu hög tid att adressera de reformer som behövs En konstruktiv debatt behöver föras om vägen framåt. I det perspektivet är risken överhängande att en återgång till det gamla systemet blir en återvändsgränd. När bland annat Muf försvarade det gamla migrationssystemet gjorde vi det med en förväntan om att systemreformer skulle komma och att EU skulle samla sig. Nu har verkligheten visat att så inte har skett.

För att göra strukturreformerna möjliga och få EU att samla sig behöver utgångspunkten vara dagens läge och framåt. Inte dagens läge och en återgång till de politiska låsningarna hösten 2015. Därmed inte sagt att den nuvarande ordningen är långsiktigt mer funktionsduglig eller optimal. Det nya systemet kom hastigt till och riskerar att bli en intäkt för att låta bli att göra nödvändiga systemreformer. Den som sätter människan framför systemen ska lika lite längta tillbaka till ett gammalt migrationssystem som nöja sig med det nuvarande.

Sveriges utgångspunkt borde nu vara att ta täten för att hitta en ekonomiskt ansvarstagande och human väg framåt för att se till att såväl Sverige som människor kan dra nytta av öppenhet och rörlighet. Följande tre områden borde vara prioriterade:

1. Återskapa den fria rörligheten inom EU

En första prioritering bör vara att återskapa den fria rörligheten inom EU. Det skulle vara en stor seger utifrån dagens läge med gränskontroller och hinder. För att det ska vara möjligt med dagens utgångsläge behöver EU:s yttre gräns kontrolleras.

2. Vägen för flyktingar till EU bör vara som kvotflykting

Vägen till EU som flykting bör vara som kvotflykting. Det behövs ett nytt system som ger människor på flykt skydd och skapar lagliga vägar till EU, samtidigt som länderna kan kontrollera mottagandet. På det sättet kan etableringen och mottagandet klaras av. EU behöver därför upprätta ett gemensamt kvotflyktingssystem. Oavsett om man söker asyl vid EU:s yttre gräns eller på plats vid ett flyktingläger ska man ingå i samma kvotflyktingsystem. Varje flykting får ett tillfälligt skydd och kommer sedan under ordnade former, istället för på gummibåtar över Medelhavet, till Europa för att bygga sig ett nytt liv.

Med en gemensamt beslutad EU-kvot som utgör en lägsta nivå kan det säkerställas att alla länder är med och tar ansvar för mottagandet. För de länder som inte följer kvoten behöver skarpa ekonomiska sanktioner införas. Vid sidan av detta kan varje enskilt medlemsland utöver den EU-gemensamma kvoten bestämma en egen kvot eller system för mottagande.

3. Genomför nödvändiga strukturreformer

För svensk del behöver den tredje prioriteringen vara att göra nödvändiga reformer på en rad strukturområden. Arbetsmarknaden behöver ställa om med lägre lönetrösklar och skattemässiga förutsättningar som gör att etableringen i Sverige kan skyndas på. Bostadsmarknaden behöver öppnas för mer byggande och bostäder även för människor med mindre plånböcker. Bidrags- och välfärdssystemet behöver reformeras för att sänka kostnaderna för migrationen. I huvudsak bör det handla om två delar. Dels att skapa en välfärd där människor utan medborgarskap kvalificerar sig för att ta del av vissa av välfärdens tjänster. Dels att reformera bidragssystemet i grunden med slopade generella bidrag, tydliga krav på motprestation att ta sig närmare egen försörjning, tidsgränser och bidragsnivåer under lägsta lönerna.

Under det här riksdagsåret behövs en saklig migrationsdebatt som strävar efter att över tid öka öppenheten och rörligheten. Utgångspunkten behöver vara att forma ett nytt migrationssystem. Ett migrationssystem som återskapar den fria rörligheten i EU, öppnar en laglig organiserad väg till EU genom kvotflyktingssystem och kompletteras med nödvändiga strukturreformer.

Rasmus Törnblom

Förbundsordförande Moderata ungdomsförbundet

Gustaf Göthberg

Internationell sekreterare Moderata ungdomsförbundet

Rasmus Törnblom och Gustaf Göthberg, Muf Foto: Fredrik Karlsson/TT, privat