Ekologisk odling – vägen till svält


Ökad ekologisk odling försämrar allvarligt livsmedelsförsörjningen, både i Sverige och globalt, skriver författarna. Foto: LARS PEHRSON/SVD

BRÄNNPUNKT | JORDBRUK

Den mest drastiska effekten blir att vi då bara kommer att producera hälften så mycket mat på den åkerareal vi har i dag.

Många tror i dag att ekologisk odling är bra för miljön och att det också ger säkra och nyttiga livsmedel. Försäljningen ökade med 30 procent under första halvåret 2014 (DN 4/11) och staten stöder ekoodling med mångmiljonbelopp.

Men praktiskt taget alla populära föreställningar om ekologisk odling är felaktiga. Vi diskuterar detta i vår bok ”Den ekologiska drömmen”. Våra slutsatser i boken – baserade på seriös forskning, egen och andras – är entydiga:

Annons

• Konsumenterna får varken bättre livsmedel eller en bättre miljö om de köper ekologiskt odlad mat.

• De omfattande stöden för ekologisk odling – cirka 500 miljoner per år – skulle göra större samhällsnytta om de användes i det vanliga jordbrukets fortsatta miljöanpassning.

• Ekologiska livsmedel är inte giftfria.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

• Ekomaten är inte heller nyttigare än konventionellt odlad mat.

• Ökad ekologisk odling försämrar allvarligt livsmedelsförsörjningen, både i Sverige och globalt.

• Ekoodling ger inte ett lägre utsläpp av näringsämnen till yt- och grundvatten.

• Ekoodling är inte klimatsmart.

Vi tror att vi alla kan vara överens om målsättningen: Syftet med jordbruket måste vara att producera tillräckligt med mat av god kvalitet med så lite miljöstörningar som möjligt. Vad skulle hända om vi ställde om det svenska jordbruket till att bli 100 procent ekologiskt? Det har ju nyligen framförts som en lösning för flera miljöproblem.

Den mest drastiska effekten blir att vi då bara kommer att producera hälften så mycket mat på den åkerareal vi har i dag. Officiell jordbruksstatistik visar att skördarna minskar mellan 30 och 60 procent beroende på vilken gröda vi odlar – minst för vall och mest för potatis.

För att kompensera för bortfallet av livsmedel, måste vi då odla på en betydligt större åkerareal än i dag. Om man räknar med att skördarna i genomsnitt är 40 procent lägre vid ekoodling innebär det att vid 100 procent ekologisk odling behöver åkerarealen utökas med ytterligare 1,7 miljoner hektar, från nuvarande 2,6 miljoner hektar. Så mycket åkermark har aldrig tidigare funnits i Sverige.

För ett rikt land som Sverige går det givetvis att importera ännu mer livsmedel, men vad vi då gör är att vi exporterar miljöproblem kopplade till odlingen. Ökad import höjer även efterfrågan på världsmarknaden med högre livsmedelspriser och förändrad landanvändning som följd. Eftersom åkermarken är en begränsad resurs kommer detta resultera i avskogning någonstans i världen och sämre livsmedelsförsörjning för de fattigaste.

Vad händer då med Östersjön? Forskningen har visat att utlakningsförlusterna från samma yta vid ekologisk odling är minst lika stora som från konventionellt jordbruk. Om man beaktar att ekoskördarna är mycket lägre och förlusterna minst lika stora per odlingsareal vid ekoproduktion, blir utlakningsförlusterna ungefär dubbelt så höga för ekologiska jämfört med konventionella produkter.

Det hävdas ofta att framställningen av mineralgödselkväve kräver mycket fossil energi och därför inte är miljövänlig. Den fossila energin som går åt för att framställa mineralgödselkväve får vi dock mångfaldigt tillbaka genom den skördeökning som blir följden av gödselanvändningen. En modern handelsgödsel skulle också med fördel kunna framställas genom att använda bioenergi. Detta kan göras genom att vi tar vi en del av skördeökningen för att framställa denna bioenergi och vi får ändå kvar betydligt mer av skörden för livsmedelsproduktion jämfört med ekoalternativet.

Det hävdas också att ekologiska produkter är klimatsmarta, men är det sant? Genom att den konventionella grödan tar upp betydligt mer koldioxid, som också ger mer skörderester i form av halm och rötter, kan mer koldioxid bindas som mull i marken. Om samma mängd mat som produceras konventionellt i Sverige i dag skulle produceras ekologiskt skulle avgången av växthusgaser öka markant. Omvandling av naturmark till åkermark i Sverige eller utomlands skulle nämligen medföra stor avgång av koldioxid eftersom det befintliga mullkapitalet som lagrats i skogs- eller gräsmark under lång tid sjunker vid uppodling.

Allt jordbruk dras med problem och har många tillkortakommanden. Men ett systematiskt miljöarbete under flera decennier inom det svenska lantbruket har dock gett oss ett avsevärt mer resurshushållande och miljövänligt jordbruk och detta samtidigt som skördarna ökat.

Hundra procent ekologisk odling skulle vara en katastrof för framtida livsmedelsförsörjning och innebär större belastning på miljön till en hög kostnad. Svenskt jordbruk och miljö behöver stöd för riktade och effektiva miljöåtgärder och fortsatt kunskapsuppbyggande. Det kommer att bli omöjligt att nå Sveriges miljömål genom ekologisk odling. Ett vetenskapsbaserat jordbruk utan ideologiska förtecken är vägen framåt.

HOLGER KIRCHMANN

professor i växtnäringslära och markvård vid Sveriges Lantbruksuniversitetet (SLU)

LARS BERGSTRÖM

professor i vattenvårdslära vid SLU

THOMAS KÄTTERER

professor i systemekologi vid SLU

RUNE ANDERSSON

före detta programchef vid SLU.

Fotnot: Författarna är aktuella med boken ”Den ekologiska drömmen” (Fri Tanke 2014)

Mer debatt om maten vi äter:

Läs även

Kan du tänka dig att äta mindre kött?

svd.se

Är det bra att skolor har köttfria dagar?

svd.se

Läs även